Jak zdobyć dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych (KPO i FERC)?

Jak zdobyć dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych (KPO i FERC)?

Jesteś przedsiębiorcą działającym w branży telekomunikacyjnej? Możesz zatem zdobyć dofinansowanie na budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej!

Nabór wniosków trwa od 4 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. (godz. 16.59). Przedsiębiorca może się starać o dofinansowanie budowy infrastruktury do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Procedura ma charakter konkursu, którego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na III kwartał 2023 r.

Maksymalny poziom dofinansowania ma wynieść aż 79,71 % kwoty wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji udzielanej jednemu wnioskodawcy co do zasady nie przekracza 20 % całej puli środków przeznaczonych na wsparcie. Ta ostatnia wynosi 4.245.703.411 zł.

Jakich sieci może dotyczyć finansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie przedsiębiorców, którzy otrzymają wsparcie na realizację przedsięwzięć zapewniających bardzo szybki Internet na obszarach wykluczonych oraz likwidację tzw. białych plam. Chodzi o sieć o przepustowości odpowiednio:

 • minimum 300 Mb/s (download) z możliwością zwiększenia przepustowości do prędkości mierzonych w Gb/s (download) dla lokali mieszkalnych;
 • minimum 1 Gb/s (download) dla punktów adresowych z potencjalnym użytkownikiem końcowym, wymagającym usługi detalicznej o najwyższych parametrach (podmioty JST, podmioty lecznicze, uczelnie, instytuty badawcze i inne wskazane w dokumentacji dla danego obszaru konkursowego).

Wnioski należy kierować elektronicznie do Centrum Projektów Polska Cyfrowa za pośrednictwem serwisu dostępnego na stronie https://lsi.cppc.gov.pl. W tym celu należy pobrać aplikację FPZiS 2.

Uwaga: Podpisanie wniosku odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Jakie informacje muszą znaleźć się we wniosku?

Procedura składania wniosku obejmuje przekazanie następujących danych:

 • obszar inwestycyjny – jego wyboru dokonuje podmiot składający wniosek, przy czym przedsiębiorca nie może dokonać wyboru punktów adresowych spośród tych wskazanych dla danego obszaru. Wybór obszaru zawsze wiąże się z koniecznością objęcia zasięgiem Internetu wszystkich lokalizacji (punktów adresowych) występujących na danym obszarze. Obszar inwestycyjny w przybliżeniu pokrywa się z obszarem powiatu;
 • dane wnioskodawcy;
 • węzły telekomunikacyjne – należy zadeklarować realizację własnych lub współdzielonych węzłów telekomunikacyjnych;
 • adresy dofinansowane – należy zadeklarować realizację wszystkich adresów w obszarze inwestycji;
 • inwestycje własne – należy wskazać adresy planowane do realizacji w ramach środków własnych.

Jeden wniosek obejmuje jedno przedsięwzięcie rozumiane jako dany obszar inwestycyjny. W razie więc zamiaru realizacji większej liczby projektów z dofinansowaniem ze środków publicznych wymagane jest złożenie dla każdego z nich odrębnego wniosku konkursowego.

W ramach wniosku przedsiębiorca wykazuje doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych uzyskane po 1 stycznia 2015 r. do dnia złożenia wniosku konkursowego. Za doświadczenie uznaje się inwestycje realizowane jako inwestor z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, o łącznej wartości netto wynoszącej 100 % wnioskowanego dofinansowania na dany obszar konkursowy (inwestycyjny). W razie jego braku wymagane jest oświadczenie o sposobie finansowania przedsięwzięcia (formie finansowania) spośród:

 • refundacji, czyli finansowania własnymi środkami, a następnie ich zwrotu lub
 • zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość najwyższej transzy zaliczki. Samo wniesienie zabezpieczenia trzeba jednak złożyć dopiero przed pierwszą wypłatą zaliczki.

Dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorca, którego wniosek spełnia formalne i merytoryczne kryteria wyboru oraz uzyska największą liczbę punktów.

Jak są oceniane wnioski?

Do oceny merytorycznej są kierowane wyłącznie wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny warunków formalnych i merytorycznych wniosku możliwe jest jego poprawienie lub uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień. Ocena formalna i merytoryczna wniosku powinna nastąpić w terminie 90 dni od jego złożenia.

Ocena wyboru przedsięwzięcia jest dokonywana dwustopniowo.

 • W ramach 1. stopnia chodzi o wybór przedsięwzięcia, które uzyskało największą liczbę punktów na danym obszarze konkursowym w oparciu o kryteria merytoryczne minimalizacji wkładu publicznego oraz kwoty inwestycji własnych.
 • 2. stopień oceny wniosku dotyczy alokacji dostępnej w naborze, a decydującym kryterium merytorycznym jest minimalizacja wkładu publicznego.

W oparciu o tak uzyskane wyniki tworzona jest lista ogólnopolska rankingowa. Na niej są umieszczane przedsięwzięcia, które uzyskały największą liczbę punktów z danego obszaru konkursowego, wg kolejności od najwyższej do najmniejszej liczby punktów uzyskanych wg kryterium obowiązującym dla 2. stopnia, do momentu wyczerpania kwoty alokacji dla naboru.

W przypadku wniosków, które w wyniku oceny dokonywanej w oparciu o kryteria merytoryczne otrzymały taką samą liczbę punktów na danym obszarze konkursowym, na ogólnopolskiej liście rankingowej umieszczany jest wniosek złożony najwcześniej.

Procedurę konkursową zamyka zawarcie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w terminie 30 dni od poinformowania wnioskodawcy o wyborze jego przedsięwzięcia do objęcia wsparciem. Wnioskodawca, którego przedsięwzięcie nie zostało wybrane do objęcia wsparciem może złożyć wniosek o jego ponowną ocenę.

Uwaga: Zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć realizacja przedsięwzięcia musi zakończyć się 30 czerwca 2026 r.

Kalkulacja jako najtrudniejszy element

To co wydaje się najtrudniejsze w toku opracowywania wniosku konkursowego to oczywiście kalkulacja stawki wnioskodawcy, czyli kosztu budowy jednego punktu adresowego (HP), gdzie z jednej strony mamy uśrednioną stawkę referencyjną (jednostkową) dla kraju wynoszącą 6.979,74 zł i ograniczenie maksymalnego dofinansowania w wysokości 79,91 % wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia (czyli bez podatku VAT, który nie jest wydatkiem kwalifikowanym), z drugiej zaś decydującym kryterium jest minimalizacja wkładu publicznego.

FERC jako ostatnia szansa na dofinansowanie

Co, jeśli nie uda się pozyskać środków z powyższego programu? Jest jeszcze szansa na finansowanie ze środków unijnych, a dokładnie w ramach konkursu ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy lata 2021 – 2027 (FERC). Nabór trwać będzie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. Co ważne, nabór wniosków konkursowych prowadzony będzie w oparciu o analogiczne zasady jak dla KPO.

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Dowiedz się więcej na stronie specjalizacji Prawo telekomunikacyjne.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.