Masz kredyt hipoteczny w Getin Noble Bank? Poradnik, jak zgłosić syndykowi wierzytelność!

Masz kredyt hipoteczny w Getin Noble Bank? Poradnik, jak zgłosić syndykowi wierzytelność!

Warto się pośpieszyć – termin bezpłatnego zgłoszenia upływa już w najbliższy poniedziałek 21 sierpnia. Jak to zrobić i o czym warto pamiętać? Przeczytaj mój poradnik.

20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. w Warszawie.* Zgodnie z tym, Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości oraz wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (KRZ).

Data ma znaczenie

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w KRZ. Termin ten upływa 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek). Zgłoszenie w tym okresie nie wiąże się dla wierzyciela z koniecznością wnoszenia opłat. Po jego upływie zgłoszenie wierzytelności będzie płatne.

Dla klientów Getin Noble Bank S.A. (upadły) o posiadających tam kredyty hipoteczne powiązane z walutą obcą istotne jest, aby najpóźniej przy zgłoszeniu syndykowi wierzytelności, dokonać także potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością przysługującą upadłemu względem kredytobiorcy . Skutkiem potrącenia obie wierzytelności umorzą się do wysokości wierzytelności niższej.

Jaką wierzytelność mogą zgłosić kredytobiorcy posiadający kredyty indeksowane bądź denominowane w Getin Noble Bank?

Chodzi o wierzytelność kredytobiorcy wynikającą ze świadczeń nienależnie spełnionych na rzecz Banku w wykonaniu umów kredytu zawierających warunki nieuczciwe. Kredytobiorca powinien zliczyć wszystkie wpłaty, których dokonywał na rzecz Banku, niezależnie od tego, czy Bank zaliczył je na raty, odsetki, czy może na zapłatę (zwrot) kosztów ubezpieczeń np. pomostowych.

Jak ustalić tę kwotę?

Najbezpieczniej w oparciu o zaświadczenie uzyskane z Banku. Jeśli dotychczas klient nie pozyskał go z Banku, to w obecnej sytuacji nie ma co liczyć na szybkie uzyskanie takiego dokumentu. Można jednak samodzielnie ustalić sumę wpłat w oparciu o potwierdzenia przelewów, wyciągi itp.

Wierzytelności te stanowić będą należność główną kredytobiorcy podlegającą zgłoszeniu syndykowi. Są one zaliczane do kategorii trzeciej podkategorii czwartej.

Kredytobiorca może zgłosić również odsetki ustawowe za opóźnienie obliczone za okres po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wyznaczonego Bankowi w wezwaniu do zapłaty (tj. wezwaniu do zwrotu świadczeń nienależnych) lub od następnego dnia po doręczeniu Bankowi pozwu o zapłatę (o ile został wniesiony).

Datą graniczną naliczania odsetek jest 19 lipca 2023 r. (dzień poprzedzający datę ogłoszenia upadłości). Odsetki zalicza się do kategorii czwartej podkategorii pierwszej.

A co z wierzytelnościami przysługującymi Bankowi?

Jeśli chodzi o wierzytelność przysługującą Bankowi, która jest niezbędna do potrącenia, to stanowi ją kwota środków wypłaconych kredytobiorcy przez Bank w wykonaniu umowy kredytu.

Ważne jest, by nie brać pod uwagę kwoty ewentualnej prowizji Banku z tytułu udzielenia kredytu ani innych opłat na rzecz Banku, które zostały sfinansowane środkami z kredytu.

Skoro kwestionujemy bądź będziemy kwestionować ważność umowy kredytu, to kwestionujemy również zasadność pobrania przez Bank tych opłat lub kosztów. Konsekwentnie, nie mogą one podlegać potrąceniu, gdyż stanowiłoby to w istocie uznania pobrania tych środków za prawidłowe i zasadne.

Potrącenie wierzytelności powinno być dokonane najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności syndykowi. W tym celu, rekomendowane jest złożenie przez kredytobiorcę na piśmie oświadczenia o potrąceniu i przesłanie go syndykowi listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru), a dopiero następnie zgłoszenie wierzytelności syndykowi.

Jeśli dotychczas kredytobiorca nie skierował do Banku wezwania do zapłaty, ani pozwu o zapłatę kwot wpłaconych w wykonaniu umowy kredytu zawierającej warunki nieuczciwe, to rekomendowanym działaniem jest również przesłanie syndykowi takiego wezwania z wyznaczeniem terminu do zapłaty. Jest to istotne z perspektywy przepisu prawa upadłościowego przewidującego tzw. skonto (pomniejszenie wierzytelności o wartość odsetek ustawowych nie wyższych niż 6 %, za czas od ogłoszenia upadłości do dnia wymagalności, nie więcej jednak niż za 2 lata).

Gdzie złożyć dokumenty?

Czynności zgłoszenia wierzytelności z potrąceniem dokonujemy za pomocą portalu KRZ (krz.ms.gov.pl). Wierzyciel może dokonać tego samodzielnie bądź z pomocą profesjonalnego pełnomocnika (pełnomocnika procesowego) lub doradcy restrukturyzacyjnego.

Jak dokonać zgłoszenia:

  • W pierwszej kolejności należy zarejestrować konto osoby fizycznej w KRZ. Autoryzacja następuje za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo e-dowodu. Otrzymamy w ten sposób identyfikator konta, który trzeba wskazać przy zgłoszeniu wierzytelności.
  • W celu zgłoszenia wybieramy wzór pisma „Zgłoszenie wierzytelności”. Zgłoszenie dzieli się na sekcje, które należy kolejno wypełnić. Ważne, aby wskazać sygnaturę postępowania: WA1M/GUp/44/2023.

Z uwagi na niedostosowanie formularza elektronicznego do przypadku upadłości banku, rekomendowane jest pozostawienie niewypełnionej sekcji IV dotyczącej wierzytelności, a jedynie wymienienie tam załącznika Kategorie wierzytelności.

Należy go wcześniej przygotować, podpisać i załączyć do formularza (np. w pdf).

  • Podobnie załączamy Oświadczenie o potrąceniu wraz z dowodem jego nadania syndykowi pocztą tradycyjną, a ponadto ewentualne Wezwanie do zapłaty również z dowodem jego nadania. Istotne jest, aby do zgłoszenia dołączyć dowody potwierdzające istnienie wierzytelności. Może to być zaświadczenie dokumentujące wysokość wpłat dokonanych na rzecz Banku (w razie jego posiadania), umowa kredytu, dowody wpłat do Banku. Pamiętać należy jednak o limitach dotyczących wielkości załączników.
  • Bez wątpienia, kluczowe są Kategorie wierzytelności i Oświadczenie o potrąceniu. Rekomendowane jest również, aby w sekcji dotyczącej wierzyciela, w pozycji dodatkowe informacje, wskazać sąd i sygnaturę postępowania sądowego (np. o ustalenie nieważności Umowy kredytu lub/i o zapłatę), o ile takie już się toczy.

Uwaga! Pamiętajmy, aby na bieżąco zapisywać zmiany w Zgłoszeniu wierzytelności, a gotowy dokument podpisać i wysłać. W odpowiedzi powinniśmy otrzymać elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma.

Wierzyciele, którzy nie korzystają z pomocy profesjonalnego pełnomocnika ani doradcy restrukturyzacyjnego powinni pamiętać, że muszą przysłać na adres syndyka wskazany w obwieszczeniu o upadłości oryginały bądź odpisy notarialne Załączników do Zgłoszenia wierzytelności, w terminie 3 dni.

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu poprzez stronę Kontakt | Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiśniewska.


* obwieszczenie tego postanowienia jest dostępne w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej: „KRZ”) pod numerem 20230720/00289.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.