Polityka Prywatności Serwisu


§ 1 Wprowadzenie

 1. Niniejsza Polityka Prywatności, dalej: „Polityka” określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem https://kancelaria-wisniewska.pl, dalej: „Serwis”.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiśniewska ul. Morenowe Wzgórze 16/8, 80-283 Gdańsk, NIP: 9710018155.
 3. O ile niniejsza Polityka nie stanowi inaczej, stosuje się w niej definicje wskazane w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.


§ 2 Przetwarzanie danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu oraz dane o ich aktywności w Serwisie (adres IP, dane o logach w systemie oraz inne dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, takie jak min. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego).
 2. Dane oraz informacje wskazane w ust. 1 powyżej są przetwarzane w celu:
  • udostępniania użytkownikom Serwisu treści w nim zamieszczonych – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie następuje dla potrzeb prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakim jest poprawa funkcjonalności i jakości świadczonych przez niego usług);
  • w celach technicznych – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie następuje dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania nim);
  • w celach wyświetlania użytkownikom Serwisu poszukiwanych przez nich treści – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla potrzeb uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakim jest publikacja treści w Serwisie i świadczenie przez niego usług).
 3. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest warunkiem korzystania z Serwisu.


§ 3 Cookies

 1. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne wykorzystuje pliki cookies w ten sposób, że przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.
 2. Celem działań opisanych w ust. 1 powyżej nie jest identyfikacja użytkowników Serwisu.
 3. Administrator może instalować niezbędne pliki cookies w celu publikacji treści w Serwisie i dostarczania usług przez Administratora, wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
 4. Funkcjonalne pliki cookies (w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów jego użytkowników) i analityczne pliki cookies (w celu poprawy funkcjonalności, jakości i wydajności Serwisu) mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 5. Przetwarzanie danych związane ze stosowaniem niezbędnych oraz analitycznych plików cookies odbywa się w oparciu o podstawę wskazaną odpowiednio w § 2 ust. 2 lit. a) lub § 2 ust. 2 lit. b) i d) powyżej. W przypadku danych analitycznych stosuje się także odpowiednio postanowienia ust. 6 poniżej.
 6. Przetwarzanie danych związane ze stosowaniem funkcjonalnych plików cookies odbywa się w oparciu o zgodę użytkownika Serwisu udzieloną z wykorzystaniem ustawień przeglądarki internetowej użytkownika Serwisu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Użytkownik może w dowolnym momencie ją zmienić lub wycofać dokonując zmian ustawień tej przeglądarki.
 7. Użytkownik może usunąć pliki cookies korzystając z opcji dostępnych w jego przeglądarce stron www.
 8. Informacje dotyczące plików cookies stosuje się odpowiednio do innych podobnych technologii wykorzystywanych dla potrzeb Serwisu.
 9. Media społecznościowe osób trzecich mogą rejestrować informacje na temat użytkowników Serwisu. Dotyczy to przede wszystkim aktywności użytkownika Serwisu odnoszącej się bezpośrednio do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na stronie Serwisu. Administrator zastrzega, że nie kontroluje stron podmiotów trzecich, ani ich działań. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat działalności witryn mediów społecznościowych należy zapoznać się z informacjami dostępnymi bezpośrednio na stronach ich dostawców. Administrator rekomenduje zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.


§ 4 Profile na portalach społecznościowych i adres e-mail

 1. Administrator posiada profile na następujących portalach społecznościowych: LinkedIn, Facebook.
 2. W ramach profili wskazanych w ust.1 powyżej, Administrator przetwarza dane użytkowników odwiedzających te profile, w tym w związku z ich aktywnością na tych profilach.
 3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są zbierane w celach statycznych, analitycznych, prowadzenia i komunikowania za pomocą profili o działalności Administratora.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu, którzy nawiązują z nim kontakt za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Serwisie. Przekazane w ten sposób dane są zbierane w celu świadczenia usług przez Administratora, w tym w celu zawarcia i wykonania umowy, udzielania odpowiedzi na zgłoszenie użytkownika, a ponadto dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Pozyskane w ten sposób dane są poufne i są przechowywane w bezpiecznej chmurze.


§ 5 Okres przetwarzania i odbiorcy danych

 1. Dane są przetwarzane:
  • w okresie świadczenia usługi, a następnie dochodzenia roszczeń lub obrony z tego tytułu,
  • do czasu wycofania zgody (o ile podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika),
  • do czasu wyrażania sprzeciwu na przetwarzanie (o ile podstawą przetwarzania jest prawie uzasadniony interes realizowany prze Administratora).
 2. W razie, gdy podstawa przetwarzania danych wynikać będzie z wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, okres przetwarzania odpowiadać będzie okresowi, w jakim ten obowiązek winien być przez Administratora realizowany.
 3. Po okresie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, Administrator usuwa lub anonimizuje przetwarzane wcześniej dane.
 4. Odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy realizację określonych usług na swoją rzecz lub z pomocą których realizuje usługi określone w niniejszej Polityce. Są to w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne oraz dostawcy usługi hostingu.
 5. Odbiorcami danych mogą być również podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa z żądaniem ich udostępnienia.
 6. Administrator nie planuje przekazywać danych poza obszar EOG.


§ 6 Uprawnienia i kontakt

 1. Osoby, których dane są przetwarzane są uprawnione do uzyskania informacji, czy ich dane są przetwarzane oraz mają prawo dostępu do swoich danych, przenoszenia danych, otrzymania ich kopii, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu na przetwarzania (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora), wycofania zgody na przetwarzanie (dotyczy osób, których dane są przetwarzane na podstawie ich zgody), a ponadto złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W sprawach objętych niniejszą Polityką, w tym skorzystania z uprawnień, można kontaktować się z Administratorem na adres kontakt@kancelaria-wisniewska.pl.


§ 7 Obowiązywanie i zmiana Polityki

 1. Niniejsza Polityka obowiązuje od 1 lipca 2021 r.
 2. Zmiana Polityki może nastąpić w razie potrzeby jej aktualizacji lub poprawy, dostosowania do nowych wymagań prawnych lub nowych funkcjonalności Serwisu, a ponadto w razie ograniczenia, zmiany lub wycofania dotychczasowych funkcjonalności Serwisu.
 3. W przypadku wprowadzenia zmiany niniejszej Polityki, jej nowe brzmienie każdorazowo będzie publikowane w Serwisie ze wskazaniem daty, od jakiej ta zmiana obowiązuje.


Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Wiśniewska

W celu uzyskania pomocy prawnej proszę o kontakt na wskazane dane kontaktowe.