Uwolnienie rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu skutkowało nagłym wzrostem konkurencji w tym segmencie i w krótkim czasie ujawniło szereg nieprawidłowości po stronie nowo powstałych sprzedawców. Dotyczą one bezpośrednio przepisów regulujących branżę energetyczną. Stwierdza się ponadto wiele naruszeń w zakresie praw konsumenckich, w wyniku czego zaufanie do sprzedawców energii, czy gazu może spadać.

Konkurencja na rynku jest duża, a pozyskiwanie klientów staje się dla mniejszych firm coraz trudniejsze. Narastające błędy w interpretacji i wdrażaniu skomplikowanych przepisów prawa utrudniają funkcjonowanie w biznesie energetycznym.

Firmy działające w sektorze energetycznym potrzebują specjalistycznego i stałego wsparcia prawnego. Zapewniam takie wsparcie.


Obsługa prawna firm energetycznych

 • Sprawnie rozwiązuję problemy prawne firm ze względu na praktyczną znajomość prawa i duże doświadczenie w branży energetyczne
 • Daję swoim klientom wparcie prawne na każdym etapie działalności
 • Pomagam firmom przy wdrażaniu przepisów prawa skutkujących nowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy
 • Wspieram firmy przy podejmowaniu nowego rodzaju działalności.


Korzyści dla firm energetycznych

Rozwiązania, które proponuję:

 • są dostosowane konkretnie do ich potrzeb i indywidualnej sytuacji
 • są zgodne z prawem
 • są efektywne i skuteczne
 • uwzględniają model biznesowy firmy oraz uwarunkowania lokalne
 • uwzględniają współpracę z innymi przedsiębiorcami i podmiotami.

Problemy firm energetycznych

 • Dokumentacja firm energetycznych nie spełnia wymagań stawianych przez prawo energetyczne
 • Stosowane formularze nie są spójne z pozostałą dokumentacją
 • Wzory zgód udzielanych przez klientów nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
 • Podczas rozmów telefonicznych pomija się wymagania przewidziane dla zawierania umów na odległość
 • Komunikaty do klientów wprowadzają w błąd
 • Rozstrzygnięcia sporów i reklamacji są sprzeczne z prawem
 • Rozliczenia z odbiorcami często nie uwzględniają faktycznego zużycia
 • Szybki rozwój energetyki producenckiej, stwarza trudności we wdrażaniu zmian w prawie
 • Obowiązki regulacyjne nie są realizowane lub są niewłaściwe realizowane.

Moje usługi w zakresie prawa energetycznego


1Opracowywanie i opiniowanie:

 • wzorów umów i ogólnych warunków umów dla odbiorcy końcowego lub prosumenta
 • regulaminów, taryf i cenników dla klientów masowych oraz typu biznes
 • regulaminów promocji
 • formularzy do obsługi procesów masowych
 • wzorów zgód udzielanych przez klientów
 • dokumentacji związanej z prognozowaniem, stosowaniem faktur elektronicznych, prowadzeniem elektronicznego biura obsługi klienta i elektronicznego konta klienta
 • skryptów rozmów sprzedażowych
 • komunikacji z klientami w sprawach indywidualnych i grupowych.


2Opiniowanie:

 • reklamacji i skarg klientów składanych do Prezesa URE, Prezesa UOKiK, Rzeczników Konsumenta
 • generalnych umów dystrybucji, kodeksu dobrych praktyk sprzedawców energii elektrycznej bądź gazu.


3Obsługa:

 • postępowań wszczynanych przez Prezesa URE lub Prezesa UOKiK
 • postępowań o wydanie koncesji przez Prezesa URE
 • audytów prawnych przedsiębiorców z branży energetycznej na potrzeby akwizycji.


4Szkolenia (przykładowa tematyka):

 • Uprawnienia odbiorców w świetle prawa energetycznego
 • Status prawny prosumentów.
Zobacz szkolenia

Potrzebujesz porady z zakresu prawa energetycznego?