Prawo konsumenckie to szereg zróżnicowanych aktów prawnych. Jego cechą jest także bardzo duża dynamika zmian. Przedsiębiorcy muszą umiejętnie i szybko wdrażać rozwiązania wymagane prawem. Sprzedaż internetowa i umowy zawierane na odległość powodują coraz większe trudności oraz ryzyko problemów i niezadowolenie konsumentów. Przepisy prawa coraz lepiej chronią ich interesy, a przedsiębiorcy powinni być tego świadomi.

Prezes UOKiK, jako regulator, jest bardzo aktywny w swoich działaniach, więc przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do wymagań prawa, ponoszą ryzyko kar pieniężnych. Wiele sporów konsumenckich trafia przed sądy powszechne, a co za tym idzie także przed Trybunał Sprawiedliwości TSUE.

W związku z tym specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i prawa konsumenckiego jest konieczne. Jako radca prawny mam doświadczenie i praktyczną wiedzę, która zapewni firmom funkcjonowanie zgodnie z prawem.


Obsługa prawna w zakresie prawa konsumenckiego

 • Sprawnie rozwiązuję problemy prawne mikro, małych i średnich firm oraz korporacji w zakresie prawa konsumenckiego
 • Pomagam organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w działalności na styku z prawem konsumenckim
 • Monitoruję praktyki regulatora – Prezesa UOKiK i na bieżąco informuję o zmianach w prawie
 • Daję przedsiębiorcom wparcie prawne na każdym etapie funkcjonowania firmy
 • Pomagam firmom oraz innym podmiotom i organizacjom przy wdrażaniu przepisów prawa konsumenckiego skutkujących dla nich nowymi obowiązkami
 • Pomagam wdrażać nowe usługi w biznesie zgodnie z prawem.


Korzyści w zakresie prawa konsumenckiego

Rozwiązania, które proponuję:

 • są dostosowane konkretnie do potrzeb i indywidualnej sytuacji firm lub innych podmiotów i organizacji
 • są zgodne z prawem
 • są efektywne i skuteczne
 • uwzględniają model biznesowy firmy.

Problemy w zakresie prawa konsumenckiego

 • Przedsiębiorcy oraz inne podmioty i organizacje pozarządowe, nie posiadają specjalistycznego wsparcia prawego w obszarze prawa konsumenckiego
 • Korporacje poszukują specjalistycznego wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów dotyczących spraw konsumenckich
 • Przedsiębiorcy oraz inne podmioty i organizacje mają różnorodne obowiązki wynikające z prowadzenia obrotu konsumenckiego
 • Występuje duża dynamika zmian przepisów prawa
 • Przedsiębiorcy oraz inne podmioty i organizacje mają trudności natury organizacyjnej i technicznej w dostosowaniu się do nowych wymagań prawa
 • Istnieje ryzyko kar pieniężnych wynikające z niewłaściwego stosowania przepisów prawa.

Moje usługi z zakresu prawa konsumenckiego


1Opracowywanie i opiniowanie:

 • wzorów umów i ogólnych warunków umów stosowanych w obrocie z konsumentami
 • ogólnych warunków ubezpieczenia
 • regulaminów i cenników sklepów lub serwisów internetowych
 • procesów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • wzorów oświadczeń i zgód odbieranych od klientów
 • wzorów odstąpienia od umowy
 • regulaminów promocji
 • skryptów rozmów sprzedażowych przez telefon
 • komunikatów wyświetlanych na stronie internetowej przedsiębiorcy
 • wzorów pism niezbędnych dla procesu reklamacji.


2Opiniowanie:

 • opiniowanie spraw powstałych w związku z odstąpieniem od umowy
 • opiniowanie reklamacji i skarg do Prezesa UOKiK, Rzeczników Praw Konsumenta lub Rzecznika Finansowego.


3Obsługa prawna:

 • przedsiębiorców na potrzeby pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami
 • postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK w sprawie stosowania klauzul niedozwolonych lub praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.


4Szkolenia (przykładowa tematyka):

 • Zwrot prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty w świetle ustawy o kredycie konsumenckim oraz aktualnego orzecznictwa krajowych sądów powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Instytucja wyzysku w świetle kodeksu cywilnego – obecny stan prawny i planowane zmiany kodeksu cywilnego.
Zobacz szkolenia

Potrzebujesz porady z zakresu prawa konsumenckiego?