Pandemia Covid-19 spowodowała wiele ograniczeń w funkcjonowaniu szkół. W ciągu niespełna roku rozporządzenie regulujące tę kwestię zmieniło się wielokrotnie. Taki stan rzeczy spowodował wiele trudności po stronie organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. Podejmowane działania były nieraz nieadekwatne do stawianych wymagań.

Przepisy wciąż często się zmieniają, a do tego są trudne do wdrożenia. Zastosowanie ich w niewłaściwy sposób niesie ryzyko pozbawienia dotacji lub subwencji oświatowych. Szkoły niepubliczne, podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną bez wątpienia potrzebują specjalistycznego wsparcia prawnego.

Jako radca prawny oferuję kompleksową obsługę prawną dla szkół niepublicznych oraz podmiotów prowadzących działalność edukacyjną nieposiadających statusu szkoły.


Obsługa prawna w zakresie prawa oświatowego

 • Sprawnie rozwiązuję problemy prawne w zakresie prawa oświatowego
 • Wspieram szkoły niepubliczne i podmioty prowadzące działalność edukacyjną nie posiadające statusu szkoły w działaniu zgodnie z przepisami prawa
 • Pomagam organom prowadzącym szkoły i dyrektorom szkół działać zgodnie z prawem
 • Oferuję wsparcie prawne na każdym etapie funkcjonowania szkoły
 • Pomagam wdrażać nowe usługi i rozwiązania w zgodzie z prawem.


Korzyści organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół lub innych placówek

Rozwiązania, które proponuję:

 • są dostosowane konkretnie do potrzeb i indywidualnej sytuacji szkoły lub innej placówki
 • są zgodne z prawem
 • są efektywne i skuteczne
 • uwzględniają specyfikę szkoły lub innej placówki
 • uwzględniają współpracę z innymi podmiotami lub osobami.

Problemy organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół lub innych placówek

 • Różnorodność obowiązków wynikających z prowadzenia szkoły niepublicznej
 • Ograniczenia dla działalności oświatowej lub edukacyjnej związane z Covid-19
 • Duża dynamika zmian przepisów prawa
 • Trudności o charakterze organizacyjnym, technicznym lub kosztowym wynikające z konieczności dostosowania się do wymagań prawa
 • Brak specjalistycznego wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów dotyczących spraw oświatowych
 • Ograniczenia w rozwoju placówki oświatowej wynikające z braku wiedzy i nieznajomości możliwych rozwiązań prawnych
 • Nieumiejętność wdrożenia niestandardowych rozwiązań prawnych
 • Brak doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych technologii i usług
 • Trudności z interpretacją przepisów prawa i wynikających z nich wymagań.

Moje usługi w zakresie prawa oświatowego


1Pomoc prawna przy zakładaniu szkoły niepublicznej.


2Konstruowanie i opiniowanie:

 • statutu szkoły
 • uchwał podejmowanych przez radę szkoły, radę pedagogiczną i radę rodziców
 • umów na usługi edukacyjne
 • regulaminów wnoszenia opłat.


3Kompleksowa obsługa prawna bieżącej działalności szkoły niepublicznej.


4Doradztwo w zakresie:

 • zatrudniania nauczycieli i pozostałej kadry
 • obowiązków szkoły wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • przetwarzania danych osobowych uczniów oraz obowiązku zachowania poufności
 • ograniczeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla jednostek systemu oświaty.


5Wsparcie prawne:

 • na potrzeby realizacji obowiązku szkolnego w trybie edukacji domowej
 • przy rozwiązywaniu sporów z rodzicami uczniów.


6Szkolenia (przykładowa tematyka):

 • Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w świetle prawa oświatowego
 • Zawieszenie ucznia w szkole niepublicznej – aspekty prawne.
Zobacz szkolenia

Potrzebujesz porady z zakresu prawa oświatowego?