Prawo telekomunikacyjne zmienia się bardzo dynamicznie. Małe i większe firmy mają trudności z bieżącym wdrażaniem zmian. Trudności organizacyjne, techniczne i prawne napotkane po drodze utrudniają funkcjonowanie firmy. Pośpiech i błędna interpretacja przepisów prawa mogą wiązać się z dużymi, nieprzewidzianymi kosztami. To dodatkowo dezorganizuje firmę.

Firmy działające w branży telekomunikacyjnej potrzebują specjalistycznego i stałego wsparcia prawnego. Oferuję takie wsparcie.


Obsługa prawna firm telekomunikacyjnych

 • Sprawnie rozwiązuję problemy prawne firm ze względu na praktyczną znajomość prawa i duże doświadczenie w branży telekomunikacyjnej
 • Daję swoim klientom wsparcie prawne na każdym etapie działalności
 • Pomagam firmom przy wdrażaniu przepisów prawa skutkujących nowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy
 • Wspieram firmy przy podejmowaniu nowego rodzaju działalności.


Korzyści dla firm telekomunikacyjnych

Rozwiązania, które proponuję:

 • są dostosowane konkretnie do ich potrzeb i indywidualnej sytuacji
 • są zgodne z prawem
 • są efektywne i skuteczne
 • uwzględniają model biznesowy firmy oraz uwarunkowania lokalne
 • uwzględniają współpracę z innymi przedsiębiorcami.

Problemy firm telekomunikacyjnych

 • Dokumentacja firm telekomunikacyjnych nie spełnia wymagań stawianych przez prawo telekomunikacyjne
 • Stosowane formularze nie są spójne z pozostałą dokumentacją
 • Wzory zgód udzielanych przez klientów nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
 • Podczas rozmów telefonicznych pomija się wymagania przewidziane dla zawierania umów na odległość
 • Komunikaty do klientów wprowadzają w błąd
 • Rozstrzygnięcia sporów i reklamacji są sprzeczne z prawem
 • Dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną są nienależycie chronione, co stwarza zagrożenie ze strony regulatora i osób, których te dane dotyczą
 • Firmy korzystają z cudzych nieruchomości, nie posiadając niezbędnej umowy lub decyzji, co naraża je na spory o zapłatę i grozi usunięciem infrastruktury z posesji
 • Przedsiębiorcy napotykają trudności w uzyskaniu dostępu telekomunikacyjnego
 • Umowy międzyoperatorskie zawierają nieprawidłowości
 • Obowiązki regulacyjne nie są realizowane lub są niewłaściwe realizowane.

Moje usługi w zakresie prawa telekomunikacyjnego


1Opracowywanie i opiniowanie:

 • wzorów umów abonenckich i ogólnych warunków umów
 • regulaminów usług i cenników
 • regulaminów promocji
 • formularzy do obsługi procesów masowych
 • wzorów zgód udzielanych przez klientów
 • skryptów rozmów sprzedażowych
 • komunikacji z klientami w sprawach indywidualnych i grupowych
 • umów o dostępie telekomunikacyjnym, w tym o połączeniu sieci, dostępie do infrastruktury na potrzeby telekomunikacji, hurtowego dostępu BSA, LLU na sieciach POPC.


2Opiniowanie:

 • reklamacji i skarg klientów składanych do Prezesa UKE, Prezesa UOKiK, Rzeczników Konsumenta
 • spraw dotyczących tajemnicy telekomunikacyjnej, przeniesienia numeru i zmiany dostawcy Internetu.


3Obsługa:

 • postępowań wszczynanych przez Prezesa UKE lub Prezesa UOKiK
 • sporów związanych z posadowieniem infrastruktury telekomunikacyjnej na cudzej nieruchomości
 • postępowań o wydanie decyzji dostępowych przez Prezesa UKE
 • audytów prawnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych na potrzeby akwizycji.


4Szkolenia (przykładowa tematyka):

 • Obowiązki dostawcy usług łączności elektronicznej wobec użytkowników końcowych w świetle Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej
 • Zasady dostępu do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych dla linii niskiego i średniego napięcia) w świetle decyzji Prezesa UKE – urzędowe stawki opłat, tryb i warunki zawarcia Umowy Ramowej i Umów Szczegółowych, tryb i warunki zmiany dotychczasowych umów.
Zobacz szkolenia

Potrzebujesz porady z zakresu prawa telekomunikacyjnego?